Strona Główna Strona Główna
AKTUALNOŚCI

         Z dniem 1 sierpnia 2014 r., obowiązują znowelizowane przepisy ustawy z dnia 21 listopada 1967 r.
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 461
z późn. zm.), które w dniu 11 czerwca 2014 r. zostały opublikowane w ustawie z dnia 24 kwietnia 2014 r.
o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej  (Dz. U. 2014, poz. 773) 

Celem nowelizacji jest doskonalenie funkcjonowania Narodowych Sił Rezerwowych (dalej „NSR”),
zracjonalizowanie szkolenia żołnierzy rezerwy, poprawienie systemu motywacyjnego, a także ułatwienie
otrzymywania rekompensat przez pracodawców, zatrudniających żołnierzy NSR.

w art. 59a po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

1. Żołnierzy rezerwy, których w pierwszej kolejności przewiduje się powołać do czynnej służby wojskowej
pełnionej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, przeznacza się do tej służby przez nadanie
w czasie pokoju przydziału mobilizacyjnego na stanowiska służbowe lub do pełnienia funkcji wojskowych,
które są określone w etacie jednostki wojskowej i występują w czasie wojny.
 

1a. Przydział mobilizacyjny, o którym mowa w ust. 1, może zostać nadany również żołnierzowi w czynnej
służbie wojskowej oraz pełniącemu zawodową służbę wojskową lub służbę kandydacką w dniu jego
zwolnienia z tej służby, ze skutkiem następującym po dniu zwolnienia ze służby.


1b. Przydział mobilizacyjny nadaje się na wolne stanowisko służbowe lub dopełnienia nieobsadzonej funkcji
wojskowej, a w razie potrzeby również na stanowiska lub funkcje, na które nadano już taki przydział.

- usankcjonowanie możliwości nadawania przydziałów mobilizacyjnych na stanowiska służbowe, na które
nadano inne przydziały mobilizacyjne

w art. 59aust. 4 i 6 otrzymuje brzmienie:

4. Przydziały mobilizacyjne oraz pracownicze przydziały mobilizacyjne nadaje oraz uchyla wojskowy
komendant uzupełnień, działając w porozumieniu z dowódcą jednostki wojskowej.

6. Kartę mobilizacyjną wojskowy komendant uzupełnień doręcza w trybie, o którym mowa w art. 52, albo
w trybie określonym w art. 39
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

w art. 59a dodaje się ust. 6a

6a. Kartę mobilizacyjną można również doręczyć żołnierzom w czasie pełnienia lub odbywania czynnej
służby wojskowej oraz pełnienia zawodowej służby wojskowej lub służby kandydackiej w miejscu
pełnienia służby,
a pracownikom zatrudnionym w jednostkach wojskowych – w miejscu pracy. Żołnierzom
rezerwy, którym nadaje się przydziały kryzysowe, kartę mobilizacyjną można doręczyć razem z kartą
tego przydziału.”,

art. 59b otrzymuje brzmienie:

1. Żołnierzom rezerwy mogą być nadawane w czasie pokoju przydziały kryzysowe na stanowiska służbowe,
które są określone w etacie jednostki wojskowej, w tym również na stanowiska, na które nadano
już taki przydział.

2. Warunkiem nadania przydziału kryzysowego jest zawarcie kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach
Narodowych Sił Rezerwowych, zwanego dalej „kontraktem”, między żołnierzem rezerwy, żołnierzem
w czynnej służbie wojskowej oraz żołnierzem pełniącym zawodową służbę wojskową lub służbę

kandydacką, który ochotniczo zgłosił się do wykonywania obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych
i złożył wniosek do wojskowego komendanta uzupełnień o zawarcie kontraktu oraz spełnia warunki do jego
zawarcia, a dowódcą jednostki wojskowej, w której ma być nadany ten przydział. Wniosek może być złożony
za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

3. Wniosek o zawarcie kontraktu może być wycofany albo można odmówić zawarcia kontraktu.
Odmowa poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym, niestawienie się w określonym terminie
w wojskowej komisji lekarskiej, wojskowej pracowni psychologicznej lub w jednostce wojskowej jest
równoznaczne z wycofaniem wniosku.

 


W dniu 06.07.2014 r. WKU w Lublinie wspólnie z batalionem dowodzenia WB (część polska)
w Lublinie uczestniczyła w promocji różnych form służby wojskowej podczas imprezy
,,Wakacyjnego Festynu Letniego” w Kamionce. Stoisko cieszyło się dużym
zainteresowaniem uczestniczących w festynie.

    

Galeria


W dniu 08.06.2014 r. w Niedrzwicy Dużej WKU w Lublinie wspólnie z batalionem dowodzenia
WB (część polska) w Lublinie wystawiła stoisko promujące różne formy służby wojskowej
podczas inscenizacji historycznej z okresu II wojny światowej. Stoisko cieszyło się dużym
zainteresowaniem społeczności lokalnej.

          


W dniu 11.05.2014 r. podczas festynu wojskowo-historycznego - II Rajd
mjr cc. Hieronima Dekutowskiego „Zapory” Akcja Most I – w Bełżycach
zorganizowanego przez Burmistrza Bełżyc oraz grupę historyczną
„Zgrupowanie Radosław” Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lublinie
wspólnie z batalionem dowodzenia Wielonarodowej Brygady (część polska)
w Lublinie wystawiła stanowisko promujące różne formy służby wojskowej.

          

Galeria


W Zespole Szkół w Niedrzwicy Dużej zostało zorganizowane spotkanie dla młodzieży
przez Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie filia w Bełżycach wspólnie z Wojskową Komendą
Uzupełnień w Lublinie w dniu 24.04.2014 r. dotyczące promocji różnych form służby wojskowej.

      


WIELKANOC – 2014 r.

W dniu 16.04.2014 r. odbyło się spotkanie Wielkanocne pracowników wojska
oraz kadry zawodowej. Gospodarzem spotkania był Wojskowy Komendant
Uzupełnień w Lublinie wz. mjr Marek Danielak. W uroczystości uczestniczył
proboszcz Garnizonu Lublin oraz dawni pracownicy komendy. Przy symbolicznym
Wielkanocnym stole złożono sobie świąteczne życzenia, a spotkaniu towarzyszyła
życzliwa, rodzinna atmosfera. W czasie uroczystości odczytano decyzję MON
w sprawie nadania złotego medalu ,,Za zasługi dla obronności kraju” dla
mjr Mariana Staniaka.

     


09.04.2014 r. w Centrum Targowo – Wystawienniczym w Lublinie odbyły się ,,Targi Pracy 2014”.
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lublinie wystawiła stoisko promocyjne różnych form służby
wojskowej, które cieszyło się dużym zainteresowaniem przez odwiedzających targi.


     


W dniu 28.03.2014 r. WKU w Lublinie wystawiła stoisko promocyjne na ,,Targach Pracy”
zorganizowanych przez Targi Lublin S.A. Stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem
ze strony osób poszukujących pracy.

    


XXII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

12.01.2014 r. odbył się XXII finał WOŚP. Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lublinie
włączyła się w ogólnopolską zbiórkę pieniędzy na zakup sprzętu medycznego dla seniorów
oraz dzieci. Stoisko promocyjne zostało zorganizowane w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lublinie.

    


W dniu 20 grudnia 2013 r. odbyło się wspólne spotkanie opłatkowe kadry oraz pracowników
wojska WSzW w Lublinie oraz WKU w Lublinie, którego gospodarzami byli ppłk Jan GÓRNIAK
oraz ppłk Sławomir KOZAK. W uroczystości uczestniczyli także zaproszeni goście oraz proboszcz
Garnizonu Lublin. Przy symbolicznym wigilijnym stole złożono sobie świąteczno – noworoczne
życzenia, a spotkaniu towarzyszyła życzliwa, rodzinna atmosfera.

    

Galeria


W dniu 10.12.2013 r. w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie odbyło się spotkanie
ze studentami w zakresie promocji różnych form służby wojskowej. Spotkanie cieszyło się
dużym zainteresowaniem studentów.


    


Promocja form służby wojskowej w Zespole Szkół im. Elsnera w Lublinie - 17.10.2013 r.

    


Galeria


Promocja form służby wojskowej podczas Targów Pracy ,,DZIEŃ KARIERY”
zorganizowanych przez UMCS w Lublinie 15.10.2013 r.

    

Galeria


W związku z podpisaniem przez Prezydenta RP ustawy z dnia 11 października 2013 r.
o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. 2013r., poz. 1355), żołnierze rezerwy i osoby niepodlegające obowiązkowi służby wojskowej
posiadające następujące stopnie wojskowe od dnia 01.01.2014 r.
podlegać będą mianowaniu zgodnie z poniższą tabelą:

 

 

Decyzję o mianowaniu wydaje dyrektor departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr
na wniosek wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego
lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące żołnierza rezerwy lub osoby
niepodlegającej obowiązkowi służby wojskowej.

W związku z powyższym osoby posiadające w/w stopnie wojskowe mogą zgłaszać się
do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Lublinie.

 


IX Studenckie Targi Pracy i Praktyk - KUL w Lublinie 14.11.2013 r.

    


 Galeria